Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

Transformit: Forskning på datadreven digital transformasjon

Vi utforsker hvordan vi kan benytte data til å forstå hvordan organisasjoner transformeres, hvordan støtte utviklerteam i deres arbeid og utarbeide metoder for å bruke data til å skape nye produkter og tjenester.

Hva forsker Transformit på?

  • Hybrid arbeidshverdag – Hvilke arbeidsformer fungerer best for team? 
  • Produktteam – Hvordan skal de organiseres og hvordan jobber de best? 
  • Data og eierskap – Hvem skal eie og hvordan skal vi dele data? 
  • Produkter fra data – Hvordan går man fra data til  produkter/tjenester? 
  • Metrikker og selvforbedring – Hvordan kan team bruke data om seg selv for å drive selvforbedring? 


Transformit skal ta frem ny og verdensledende teknologi for datadrevet digital transformasjon. Teknologien baserer seg på data om organisasjonen, analyserer den og viser et nøyaktig bilde av tilstanden til transformasjonen.

 

Metode

Forskningsteamet jobber i korte iterasjoner, der funn som gjøres underveis leveres tilbake til partnerne raskt. Hensikten er å verifisere funnene og å støtte partnerne i deres arbeid. Forskerne intervjuer folk, deltar i det daglige arbeidet og rådgir basert på funn underveis og hva tidligere forskning viser.

Kunnskapen deles med bedriftene gjennom presentasjoner, deltakelse og gjennom akademiske publikasjoner.

Det blir arenaer på tvers av virksomhetene hvor funn presenteres og hvor erfaring deles på tvers. Av erfaring er dette verdifullt for bedriftene som deltar og er en måte å levere forskning tilbake på.

 

Les mer om prosjektet på Forskningsrådets sider


Logo-vegg med Knowit forskningspartnere i Transformit prosjektet

Om partnerne 

SINTEF er forskningspartner og stiller med et forsker-team. NAV, Oslo Origo, Entur, DNB, Skatteetaten og Forskningsrådet er samarbeidspartnere i prosjektet. Det betyr at de skal delta i forskningen og være med å definere tema og problemstillinger som skal studeres.

Knowit har som ambisjon å endre og effektivisere hvordan det offentlige og private norske virksomheter gjør digital tjenesteutvikling. Ved å utvikle digitale verktøy og metode for datadrevet digital transformasjon, inkludert automatisert analyse av datadrevet utvikling, vil vi kunne differensiere oss i markedet og mer effektivt kunne levere tjenester og produkter.

SINTEF har som ambisjon å bidra med forskningsbasert kunnskap og metodikk på digital transformasjon. SINTEF har et forskningsmiljø i verdensklasse på systemutvikling, autonome team og prosessforbedring og har lang erfaring med innovasjonsprosjekter og programvareutvikling.

NAV har deltatt i flere forskningsprosjekt om smidig metodikk i stor skala og digital transformasjon sammen med SINTEF. De er en viktig aktør som driver den digitale transformasjonen fremover i Norge gjennom blant annet sin NAIS plattform og nye digitale tjenester som for eksempel foreldrepengeordningen.

Oslo Origo er en ny etat i Oslo Kommune som skal være en pådriver for kommunens digitale transformasjon. Oslo Origo bygger en plattform for digital tjenesteutvikling og ønsker å benytte et plattformtankesett for å invitere alle til å lage tjenester og gjenbruke data. For å få til dette er Oslo Origo avhengig av å tenke nytt og ønsker derfor å jobbe tett med forskning og bidra til å skape ny teknologi.

ENTUR samler kollektiv Norge på én plattform gjennom å bygge en ny plattform på eksisterende plattformer og som allerede deltar i forskningsaktivitet rundt autonome team og storskala utvikling.

I Skatteetaten jobber litt over 7 000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

DNB er Norges største finanskonsern og et av de største i Norden målt i markedsverdi. Med over 9000 ansatte tilbyr konsernet et komplett spekter av finansielle tjenester, inkludert lån, sparing, rådgivningstjenester, forsikrings- og pensjonsprodukter til privat- og bedriftskunder. Konsernet er også et ledende teknologiselskap, som på stadig nye måter tilpasser seg og tjenestene sine til tiden vi lever i og framtiden.

 

Jan Henrik Gundelsby

Head of R&D

Knowit Norge