Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

Våre retningslinjer

For oss er det viktig å ha klare retningslinjer i vårt forsøk på å være den beste forretningspartneren og arbeidsgiveren. Derfor har vi en rekke interne regelverk og policydokumenter som sammen med det eksterne regelverket setter rammer for vår virksomhet.

Arbeidsmiljøpolicy

Ingen ansatte skal behøve å rammes av fysisk eller psykisk sykdom eller bli skadet som en effekt av jobben sin. Hvis det likevel skulle skje, har Knowit som arbeidsgiver en beredskapsplan for å håndtere situasjonen og hjelpe den som er rammet.

Arbeidsmiljøpolicy (pdf)

Bærekraftspolicy

Målet med vår bærekraftspolicy er å beskrive retning, organisering og forankringen av vårt bærekraftsarbeid. Vi ser på bærekraft ut fra et holistisk perspektiv, med både miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter.

Sustainability policy (pdf)

Etiske retningslinjer

Vår bedriftskultur bygger på grunnleggende verdier om et bærekraftig samfunn. Den blir til i møtet mellom ansvarsbevisste ledere og ansatte og bygger på respekt for menneskeverd og verdighet, åpenhet og ærlighet.

Code of Conduct (pdf)

Handlingsplan mot krenkende særbehandling og trakassering

Knowit har nulltoleranse mot krenkende særbehandling og alle former for trakassering. I en handlingsplan beskrives de tiltak som treffes for å forebygge og hindre krenkende særbehandling, trakassering og seksuell trakassering. Her finnes også rutiner for hvordan en anmeldelse eller en påstand vedrørende dette skal behandles og utredes.

Handlingsplan mot krenkende særbehandling og trakassering (pdf)

Handlingsplan for stressrelatert sykdom

I samfunnet vårt øker de stressrelaterte sykdommene. Denne handlingsplanen beskriver hvordan vi på Knowit jobber for å forebygge stressrelatert sykdom, samt hvordan vi jobber med å rehabilitere personer som likevel havner i stressrelaterte sykemeldinger.

Informasjonssikkerhetspolicy

Formålet med policyen er å beskytte kundene våre, Knowit som selskap, vårt varemerke, våre ansatte og våre forretninger mot forstyrrelser og avbrudd, samt redusere risiko og skader gjennom å hindre og håndtere hendelser og situasjoner som oppstår.

Information Security and Data Protection Policy (pdf)

Likestillingspolicy

Gjennom informasjon skal vi øke bevisstheten for likestillingsspørsmål og etterstrebe en åpen holdning og likebehandling i hele selskapet.

Likestillings- og Mangfoldspolicy (pdf)

Personvernerklæring

I vår personvernerklæringen beskriver vi behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor rammen av vår virksomhet, formålene med behandlingen, hvilken lovhjemmel vi har for behandlingen, hvem vi kan dele personopplysningene dine med, og dine rettigheter i forhold til personopplysningene dine.

Personvernerklæring (pdf)

Redegjørelse etter åpenhetslovens § 5

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Her finner du Knowits vurdering og redegjørelse for vår norske virksomhet, ihht lovens § 5.

Redegjørelse (PDF)

Supplier Code of Conduct

Knowits bedriftskultur bygger på grunnleggende verdier om et bærekraftig samfunn. Den blir til i møtet mellom ansvarsbevisste ledere og ansatte og bygger på respekt for menneskets verdi og verdighet, åpenhet og ærlighet. I dette dokumentet beskriver vi hva dette innebærer i praksis i våre relasjoner med ulike leverandører.

Supplier Code of Conduct (pdf)