2018

Swedish archipelago

Knowit publiserer sin første årlige klimarapport. Rapporten er skrevet i henhold til Greenhouse Gas (GHG) Protocol, en internasjonal rapporteringsstandard som skal estimere og rapportere om selskapers klimaavtrykk, inkludert scope 1, 2 og 3.

Veikart til et fossilfritt Sverige. I 2018 gikk vi, sammen med 40 andre konsulentselskaper innen digitalisering for å skape et veikart mot et fossilfri, klimapositiv og konkurransedyktig konsulentbransje. Planen ble utarbeidet i samråd med svenske myndigheter, innen rammeverket Fossil-Free Sweden

2019

Man on beach with smartphone

Knowit er et klimanøytralt selskap i henhold til PAS 2060. Kalkuleringen av klimarapportene er gjort i samsvar med standarden for klimanøytralitet som kalles PAS 2060. Klimanøytraliteten er gjennomgått og bekreftet av ZeroMission i tråd med standarden. Basert på klimarapportene og gjennom active tiltak, overveide valg og klimakompensasjon. Knowit har vært et klimanøytralt selskap siden 1. januar 2019.

Overlevering av den digitale konulentbransjens veikart til et fossilfritt samfunnn til svenske myndigheter. Ett aspekt i veikartet er forpliktelsen til å halvere CO2-utslippene fra vår egen drift innen 2030, sammenliknet med 2018, samt forpliktelsen til å være helt fossilfrie ikke senere enn 2045. For å lykkes med det, trenger vi å minke antallet flyreiser og å forlenge varigheten på våre datamaskiner og mobiltelefoner, for å nevne noe.

2021

spiral building

Knowit blir et aktivt medlem av nonprofitorganisasjonen Digitaliseringskonsulternasom samler konsulentselskaper bak veikaret for en fossilfri fremtid og en ambisiøs klimaagenda. Målet for organisasjonen er samarbeid for å hjelpe samfunnet å se og utnytte mulighetene digitaliseringen kan skape for å reversere klimaendringene. Organisasjonen skal jobbe aktivt for å sikre forståelse for hvordan samfunnet gjennom digitalisering, design, endringsledelse og innovasjon kan endres til et godt, inkluderende og fossilfritt samfunn med økt konkurransekraft og vekst som resultat. Målgruppene er både politikere, næringsliv og offentlig sektor.

Knowit blir partner i Exponential Roadmap Initiative. Knowit tar det neste steget i sitt langsiktige bærekraftsarbeid, ved å bli partner i Exponential Roadmap Initiative. Partnerskapet betyr at Knowit handler i tråd med 1.5°C Business Playbook og skal tilby deltakerne kontinuerlig støtte for å integrere klima i forretningsstrategi og digital transformasjon. Målet er å bidra til å halvere globale utslipp før 2030, som et steg mot netto null, og å bidra til å begrense global oppvarming til 1.5 grader.

suv car in norway

Knowit blir med i FNs Race to Zero-kampanje. Gjennom partnerskapet med Exponentital Roadmap, blir Knowit med I FNs globale klimakampanje, kjent som Race to Zero.

Knowit slutter seg til FNs global Compact (UNGC). Som medlem av UNGC, forplikter vi oss til å jobbe aktivt med bærekraft, og årlig rapportere om vår fremdrift til FN. Medlemskapet innebærer også en forpliktelse til å fremme FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, og de ti prinsippene knyttet til internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter, arbeid, miljøet og kampen mot korrupsjon.

2022

mushroom picking

Knowit implementerte en åpenhetsmodell med fire søyler i sin bærekraftsrapport, basert på Exponential Roadmap sin 1.5°C Business Playbook, for å illustrere ambisjonene, strategiene og fremdriften innen bærekraftsarbeidet.

Knowit blir med i Science Based Target initiative (SBTi) og setter dermed forskningsbaserte mål og forplikter seg til å klimagassutslippene med 50% før 2030 med 2019 som utgangspunkt. Knowit forplikter seg også til å redusere utslipp knyttet til varekjøp, tjenester, forretningsreiser og pendling med 50% innen samme tidshorisont.

I tillegg introduserer Knowit nye bærekraftsmål. Basert på forpliktelsen til å aktivt bidra til utviklingen av samfunnet, med spesielt fokus på positiv miljø- og klimapåvikning. Innen 2030 skal 80 prosent av Knowits netto salg bidra til minst én av bærekraftsmålene der FN kan gjøre størst forskjell. I 2021 bidro 67 prosent av vårt nettosalg til minst ett av de ni bærekraftsmålene der Knowit kan gjøre størst forskjell. Blant FNs 17 bærekraftsmål, har Knowit valgt målene 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 og 16.

Knowit velger å klimakompensere med ytterligere 10 prosent utover det som trengs for å oppnå klimanøytralitet i tråd med PAS 2060-standarden. Dette betyr at Knowit er et klimapositivt selskap siden 1. januar 2022.

2023

Mosse

Knowit har forpliktet seg til å sette langsiktige mål for selskapets CO2-utslipp basert på Science Based Targets-initiativet Corporate Net-Zero Standard. Det betyr at vi vil supplere vårt tidligere mål om å halvere CO2-utslippene våre senest innen 2030 med et langsiktig mål om utslippsreduksjoner innen 2050 sammen med en plan for hvordan vi skal håndtere de mulige CO2-utslippene vi har igjen da. For mer informasjon om standarden og hva vårt engasjement betyr, se https://sciencebasedtargets.org/net-zero

Vil du vite mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen