Utfordring

I en bransje hvor det stilles stadig høyere krav og forventninger er det viktig å investere i riktige teknologiske verktøy for fremtiden. Ansvarlig for å sikre prioritering av teknologiske investeringer i mediebedriften er teknologidivisjonen. De har de siste årene gjennomgått større organisasjonsendringer, som gjorde at dagens investering- og prioriteringsprosess var uklar. Dette fører til usikkerhet rundt prosess, når prosjekter og bestillinger skal utføres, samt hvem som skal ha ansvar for oppfølging og gjennomføring av disse.

Løsning

Knowit bistod mediebedriften med å analysere nåværende situasjon gjennom intervjuer og workshops, der målet var å identifisere flaskehalser. Analysen munnet ut i en rekke tiltak på kort og lang sikt som så ble gjennomført for å forbedre prosessen for investering og prioritering i teknologiavdelingen. Tiltakene bestod overordnet i å etablere et rammeverk og prosess for prioritering og investering, og følge opp denne. Knowit bistod med innføring av ny prosess og rammeverk blant annet gjennom tett forankring, opplæring og pilotering sammen med nøkkelressurser fra kunden.

Resultat

Prosjektet ga teknologidivisjonen i mediebedriften en transparent og tydelig prosess for saksbehandling og prioriteringer. Denne ble pilotert og rullet ut til flere divisjoner for å forbedre samarbeidet på tvers. Forbedret prosess gjør at ledelsen enklere kan prioritere initiativer og igangsette riktige prosjekter for å understøtte organisasjonen.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Linne Dale Midttømme
Senior Manager

Til toppen