Utfordring

Kartverkets samfunnsoppdrag er å dekke både private og offentlige virksomheters behov for data og tjenester knyttet til kart, stedfesting, eiendomsinformasjon og annen geografisk informasjon. Organisasjonen erfarte at ansatte brukte mye tid på å motta og saksbehandle forespørsler, samtidig som stadig mer teknologisk modne brukere forventet enklere digitale tjenester og datatilgang. Kartverket ønsket å være en foretrukken samarbeidspartner for et bredt økosystem av tjenestetilbydere/-konsumenter knyttet til kart- og eiendomsdata.

Den nyetablerte produktutviklingsorganisasjonen var en forholdsvis isolert organisasjon med få kontaktpunkter med øvrig linje. Det gjorde at det var vanskelig å få forståelse for ressursbruk til IT-utvikling og rullet ut produkter til intern bruk. En hypotese var at Kartverket ikke hadde arbeidet metodisk nok med smidig og brukerinvolvert endringsledelse.

Løsning

For å øke utviklingstakten, tilby tjenester i tråd med brukernes behov og redusere kompleksitet valgte Kartverket å organisere utviklingsarbeidet i produktområder med tilhørende produktutviklingsteam. Sentrale roller som teamledere, produkteier, arkitekter og utviklere kom raskt på plass, men hadde lite erfaring med å jobbe med smidig i et tverrfaglig team. Knowit bisto med støtte, sparring og fasilitering av aktiviteter for å bygge team, sikre psykologisk trygghet, sette mål og få på plass rutiner fro god målstyring.

For å få mest mulig ut av de smidige produktteamene bistod et team med smidig coacher fra Knowit Kartverket med veiledning og coaching av team og produktområdeledere, samtidig som de samlet innsikt fra organisasjonen rundt teamene for å kartlegge dagens situasjon og heve kompetansenivået til ansatte og ledere på smidig utviklingsmetodikk.

Resultat

I samarbeid med Knowit bygget Kartverket en egen kapasitet på smidig coaching. Produktteamene ble i større grad samstemte og delte erfaringer, praksis, malverk og prosesser. Gjennomføring av tiltak som kickoff, teamavtaler, helsesjekk av trivselen i produktteamet og målstyring ved bruk av OKR ble en felles målsetting for alle team. Sentrale funksjoner rundt produktteamene fikk økt forståelse for smidig utviklingsmetodikk og for hvilke forventninger og behov produktorganisasjonen hadde. Ved å coache produktområdeledere og andre deler av organisasjoner, fikk teamet med smidig coacher bred erfaring og kunnskap om flaskehalser og bistod med samhandlingsmodeller og Kartverkets endring til en mer smidig organisasjon.
Knowit bistod også Kartverket med å lage en tilpasset metode for hvordan produktteamene deres skulle jobbe med smidig utvikling ved å utforme en teammedlem-reise for relevante faser i en smidig produktutvikling.

Knowits smidig coacher brakte med seg engasjement, relevant kompetanse og erfaring, og begeistring inn i Kartverket. De delte villig sin kompetanse og beste praksis.

Håvard Skogmo, Kartverket

Bli kontaktet
Elisabeth Elle Smelror
Manager at Future Organizations
Til toppen