Bærekraftig byutvikling gjennom effektiv mobilitet

Ruter # har ansvaret for det offentlige transporttilbudet i hovedstadsområdet (Oslo og Akershus fylke), og har som en av sine hovedmålsetninger at persontrafikken skal skje via alternativer til bilisme. Med 55% av alle kollektivreiser i Norge, og som det raskest voksende hovedstadsområde i Europa, er håndteringen av mobilitetsutfordringene avgjørende for videreutviklingen av regionen.

Ringer du og takker rørleggeren for at det er vann i dusjen hver dag?

Fra å ha et fokus på å være leverandør av infrastrukturtjenester, hvor den reisende i beste fall hadde et nøytralt forhold til Ruter (selv når alt var korrekt), ble fokuset endret til å tilby tjenester som tok utgangspunkt i selve reiseopplevelsen. Introduksjonen av RuterBillett var et viktig steg i denne retningen, og selv om initiativet handlet om mobil billettering, var det først og fremst et omdømmeprosjekt. 

Digital transformasjon og disrupsjon

Billetteringsløsningen har utviklet seg gradvis siden da, mye basert på tilbakemeldinger og ideer fra de reisende. Effekten har vært monumental og disruptiv. I august 2015 kom mer enn 40% av Ruter sin totalomsetning fra den mobile salgskanalen, noe som har fått store konsekvenser for andre salgssteder og -kanaler.

Neste ledd i bedringen av reiseopplevelsen var reiseplanleggeren. Hensikten var å gi den reisende fleksibilitet rundt reisetidspunkt, reisemåte og rute, ved å tilby et mer relevant og finmasket mobilitetsnettverk. Sentralt i dette arbeidet var å forstå hvor folk ønsker å reise og deretter legge opp rutetilbud deretter, samt skape forutsigbarhet og tillitt for at reisen faktisk kan gjennomføres slik den er planlagt, og at eventuelle avvik som oppstår blir fanget opp umiddelbart og delt med den reisende sammen med alternative reiseveier.

Arbeidet med videreutviklingen av begge produkter pågår fortløpende. Både Ruter og Knowit deltar aktivt i arbeidet og har også inngått et samarbeid rundt innovasjon gjennom felles FoU-aktiviteter.

Brukerinvolvering

Brukerinvolvering har vært en viktig suksessfaktor i prosjektene. Det har blitt utført intervjuer, spørreundersøkelser og hundrevis av brukertester. Appen er designet ut i fra behovet og brukskonteksten til de ekte brukerne, som de reisende, bussjåfører og kontrollører. Ved å involvere brukerne har også eierfølelsen og motivasjonen for å ta i bruk appen blitt høyere.

50 % av alle billetter selges via Ruter Billett

Om Ruter

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter og av NSB med lokaltog.

Ruter står i dag for over halvparten av Norges kollektivtransport. Regionen består av 1.3 millioner innbyggere fordelt på 22 kommuner, og er det raskest voksende hovedstadsområdet i Europa. Det forventes en netto befolkningsvekst på mellom 15-20.000 per år i tiden fremover, og foretas årlig over 319 millioner kollektivreiser i regionen.

Regionsutviklingen er avgjørende for transportbehovet og hvordan Ruter løser transportbehovet vil være avgjørende for regionsutviklingen. Fokuset er derfor løftet fra kollektivtrafikk til mobilitet, hvor Ruter sammen med samarbeidspartnere og operatører tar et bredere grep om mobilitetsutfordringene til de reisende. Målet er at veksten i den regionale persontrafikken, skal skje via alternativer til bilen. 

Ruter AS er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus som er eid av Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). 

Kontakt oss
Frode Kjos
Direktør Forretningsutvikling Mobilitet, Knowit Solutions

Til toppen