Utfordring

Vi kan ikke stoppe flommen, men vi kan ved bruk at IoT og maskinlæring, varsle deg i god tid i forkant. Wata er løsningen som Pipelife og Knowit har utviklet for 6 flomutsatte kommuner i Nord-Gudbrandsdal. Løsningen har betydelig internasjonalt potensiale for eiere av infrastruktur, forsikringsselskaper, kommuner, energiaktører med flere.

Løsning

Vår tilnærming

For å  generere data som grunnlag for varsling i sanntid og predikere vannføring frem i tid er løsningen avhengig av flere datakilder for maskinlæring. Vår løsning baserer seg på innhenting av data fra sensorer plassert på utvalgte steder i samråd med hydrologer, samt offentlig tilgjengelig data. Allerede her er det flere gevinster med at teknologiske fremskritt har gjort det mulig å installere ulike IoT- sensorer uten store inngrep i naturen til en rimelig kostnad. En annen gevinst er å dokumentere hvilke IoT-sensorer som er unødvendige.

  • Forenklet datainnsamling med batteridrevne installasjoner
  • Skalerbar modellering av vannføring ved hjelp av maskinlæring
  • Sanntidsdata og automatisk generering av varsel

Løsningen kombinerer hydrometeorologisk data fra ulike kilder med maskinlæring for å skape vannprognoser. Den kombinerte løsningen benytter sanntidsinformasjon til prediksjoner om vannstandsendringer, mer lokalt og raskere enn dagens hydrologiske modeller.


Maskinlæring og modellering av flom

Løsningen er bygget slik at plattformen kan gjenbrukes til flere vassdrag selv om hvert enkelt vassdrag må ha egne installasjoner og egen maskinlæringsalgoritmer.

Mål for flom- og farevarsel

  • Modellere vannføring og vannstand i vassdrag på en måte som enkelt skalerer til mange vassdrag
  • Oppnå god nok prediktiv ytelse til å varsle flom med høy sikkerhet 
  • Kunne varsle lokale flomsituasjoner i god nok tid til å kunne handle

Modell

  • Vi modellerer vannføring i et vassdrag 24 timer frem, time for time med dype nevrale nettverk.

Resultat

Farevarsel

En prototype av løsningen var i etterkant av prosjektet tilgjengelig på nett slik at alle kunne følge med på forventet vannstand.
 

Nye vannføringsprognoser ble generert hver hele time:

  • Hvert vassdrag var konfigurert med terskelverdier for moderat eller høy fare
  • Hvis vannføring i prognosene brøt en terskel ble en farehendelse loggført og varsel distribuert til abonnenter på SMS og E-post

 

Bli kontaktet
Jonas Gürrich
Director of Product Development

Til toppen