Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

ARTIKKEL

Brukerne i sentrum når fremtidens naturfarevarsling skal utvikles

Halogen, Agenda Kaupang og Knowit utvikler nye løsninger for naturfarevarsling. Stadig mer ekstremvær gir økt behov for et effektivt og samordnet system for varsling av naturfare. Nå allierer det offentlige seg med et tverrfaglig konsulentteam som sammen skal finne de beste løsningene.

Prosjektet "En fare - lokal innsats" skal utvikle et varslingssystem som kan bidra til å redusere skader på mennesker, dyr og verdier, forårsaket av naturfare og ekstremvær. Arbeidet med å løse oppgaven er blitt gitt til Meteorologisk institutt (MET), Norsk rikskringkasting AS (NRK) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som nå har valgt å ta med seg Halogen, Agenda Kaupang og Knowit på laget.

Valget av samarbeidspartnere er et resultat av en nasjonal anbudskonkurranse i regi av Stimulab i høst. Gjennom Stimulab-ordningen stimulerer Digitaliseringsdirektoratet og DOGA til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. I tildelingsbrevet heter det at "Halogen, Agenda Kaupang og Knowit har den beste oppdragsforståelsen, en troverdig tilnærming som ivaretar helheten på en svært god måte samt et sterkt faglig team".

Forekomsten av ekstremvær øker

- Å styrke landets beredskap i møtet med ekstremvær og klimaendringer blir en av våre viktigste samfunnsoppgaver fremover. Vi er veldig glade og stolte over å få bidra inn i dette arbeidet sammen med Knowit og Agenda Kaupang, sier Lillian Olsen, adm. direktør i design- og innovasjonsselskapet Halogen. 

– Vi har merket at ekstremvær som styrtregn, oversvømmelser og flom utenfor flomsesong kommer oftere nå enn før. Det har økt med ca. 20 prosent bare det siste tiåret, med en forventet vekst på hele 30-70 prosent mot slutten av århundret sammenlignet med dagens klima, sier Jonas Gürrich som er direktør for produktutvikling i Knowit. Han har blant annet vært sentral i å utvikle Wata, en flomvarslingsløsning basert på maskinlæring og Ai, for seks flomutsatte kommuner i Nord-Gudbrandsdal. Han gleder seg over utfordringen fra Meteorologisk institutt, NRK og NVE om å utforme fremtidens varsling av naturfare.

«En fare – lokal Innsats» er et av flere initiativer i den komplekse verdikjeden som inngår i dagens varsling av naturfare. Prosjektet har til hensikt å utforske gevinstmuligheter på flere nivåer, med utgangspunkt i sluttbrukernes behov og med mål om å styrke forutsetningene for lokal handling når naturfare varsles.

0

Bård Fjukstad – foto: Kamilla Pedersen

- Dette prosjektet vil inngå som en del av METs og NVEs samarbeid om strategier for konsekvensbasert varsling. Vår hypotese er at farevarsler i større grad bør utformes i samarbeid med de som kjenner konsekvensene, slik at mottakerne forstår innholdet, konsekvensene av dem og handler i henhold til faren varselet representerer, forteller Prosjekteier ved Meteorologisk institutt, Bård Fjukstad.

Brukerorientert tjenesteutvikling

Brukerorientert tjenesteutvikling er allerede viktig for å identifisere og utvikle løsninger som skal sikre rask og relevant informasjon til innbyggere, næringsdrivende og beredskapsansvarlige for naturfarehendelser. Med Halogen, Agenda Kaupang og Knowit på laget, skal de bruke tjenestedesignmetodikk for å synliggjøre og tydeliggjøre kjente og ukjente sammenhenger på bruker, - prosess- og systemnivå.

Teamet fra Knowit som har bidratt på prosjektet
Fra venstre: Åsmund Eikenes, Merete Bertheau, Thiago Freitas, Elin Skogstad, Anne Zanussi, Kjersti Nordskog, og Gjermund Lanestedt – foto: Frida Klockmann

 - Å forstå og inkludere brukerne i prosessen med å forme varsler, vil bli avgjørende for å forstå innbyggernes behov og bringe inn nye perspektiver i utviklingen av systemet.  Det vil også være en god brekkstang for nye samtaler om løsninger i skjæringspunktet mellom teknologi og smartere prosesser, og for å utforske gode samhandlingsformer mellom de tre organisasjonene. Vi er trygge på at prosjektet vil bidra til å utvikle enda bedre løsninger og prosesser som gir en enda mer robust og skalerbar varslings- og beredskapstjeneste. Vi gleder oss veldig til å ta fatt på prosjektet sammen med dyktige folk i MET, NVE, NRK, Agenda Kaupang og Knowit, sier Anne Zanussi, ansvarlig designer i Halogen.

– Vi er stolte over å ha blitt valgt som leverandør for et så viktig prosjekt. Arbeidet vi gjør vil også ha overføringsverdi til andre prosesser i samfunnet, hvor flere aktører samhandler om en tjeneste, sier Kjersti Nordskog i Agenda Kaupang som har en tverrfaglig bakgrunn innen samfunnsgeografi, geodata og teknologiledelse og jobber som rådgiver og prosjektleder innen digitalisering og digital transformasjon.  

 

Christian Martinsen

Kommersiell direktør

Knowit Norge