Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

NYHET

Knowit har signert under Oslo sin klimakontrakt

Fredag 22.oktober signerte Knowit under på Oslo sin klimakontrakt ”Næring for klima". Målet er å bidra aktivt til å nå Oslos klimamål og gå foran som en klimavirksomhet i hovedstaden. For Knowit er dette et viktig ledd i vårt arbeid for et mer bærekraftig samfunn.

Fredag 22.oktober signerte Knowit under på Oslo sin klimakontrakt ”Næring for klima". Målet er å bidra aktivt til å nå Oslos klimamål og gå foran som en klimavirksomhet i hovedstaden. For Knowit er dette et viktig ledd i vårt arbeid for et mer bærekraftig samfunn.

Oslo har satt seg som mål å redusere utslipp av klimagasser med 95 prosent og bli en klimarobust by innen 2030. For å nå målene må offentlige myndigheter, private virksomheter, organisasjoner og innbyggere samarbeide om å gjennomføre tiltak som har faktisk effekt.

Globalt sett står byene for store klimagassutslipp, og byen er en sentral arena for moderne klimaløsninger, innovasjon og verdiskapning. En klimavennlig og klimarobust by også vil være en levende og attraktiv by for innbyggere og næringsliv.

Ved å signere under på avtalen forplikter Knowit seg til å bidra aktivt til å nå Oslos klimamål og redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet. Gjennom innovasjon og kjøp av tjenester vil selskapet fremme klimavennlige løsninger utenfor egen virksomhet. Vi vil utvise god klimaledelse og arbeide aktivt for at byens utslipp skal gå ned. Som medlemmer i Næring for klima vil Knowit samarbeide, utveksle erfaringer, dele beste praksis, ta i bruk nye klimaløsninger, og arbeide for at andre virksomheter vil gjøre det samme. 

Signering kontrakt

På bildet: Signering kontrakt. Fra venstre Torbjørn Moen(Knowit) og Sirin Hellevin Stav (Byråd for miljø og samferdsel). 

Vi er stolte av å være med i dette nettverket, men det skulle egentlig bare mangle. Det ligger i Knowits sjel å tenke bærekraft. Det er så sin sak at løsningen på klimautfordringene i stor grad ligger innenfor vårt domene, nemlig teknologi og innovasjon. Men vi er også et selskap som "walk the talk" og strekker oss langt for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Vi investerer i grønne selskaper, vi har redusert vårt egne utslipp med 72 prosent fra 2018 til 2020 og vi arrangerer hackathons der vi tar fatt i bærekraftsrelaterte utfordringer fra kundene våre og lar de kloke hodene til folkene våre løse dem, forteller Knowit konsulent og en av de ansvarlige for kontrakten.


Torbjørn Moen, Knowit

Christian Martinsen

Kommersiell direktør

Knowit Norge