Om oss

Vår visjon

Vi skaper et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon.

Vår forretningsidé

Ved å kombinere strategisk evne med lidenskap for teknologi og kreative løsninger skaper vi digitale muligheter og langsiktig verdi.

Våre verdiord

  • Vi er hyggelige
  • Vi er nære og tilgjengelige
  • Vi brenner for innovasjon

 

Knowit AB (publ) er et konsulentselskap som, i den stadig raskere digitaliseringen, skaper unike kundeverdier gjennom å tilby grenseoverskridende leveranser fra de tre forretningsområdene Experience, Insight og Solutions. Det er evnen til å kombinere kompetanse innen design og kommunikasjon, management consulting og IT som skiller oss fra andre konsulentfirmaer. Vår kultur preges av åpenhet, forståelse for kundens forretninger, høy spesialistkompetanse og en vilje til å utvikles kontinuerlig. Knowit ble etablert i 1990 og har i dag ca. 2000 ansatte på 14 kontorer i Sverige, seks i Norge samt ett i Danmark, Finland og Tyskland. Knowit AB (publ) er notert på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Tre forretningsområder

Forretningsområdet Knowit Experience blir beskrevet som Nordens ledende kommunikasjons- og teknologibyrå med virksomhet i fire land. Gjennom rettet digitalt nærvær og berikende brukeropplevelser via nett, mobil og sosiale medier, hjelper vi selskaper, organisasjoner og andre virksomheter å nå sine forretningskritiske mål.

I Knowit Insight er vi nærmere 300 management-konsulenter, og dermed et av de sterkeste kompetansemiljøene på digital transformasjon i Norden. Vi er spesialister, og hjelper våre kunder med å utvikle og forsterke egenskaper vi mener er avgjørende for fremgangsrike organisasjoner fremover.

Knowit Solutions hjelper bedrifter og organisasjoner å utvikle sine virksomheter gjennom ulike IT-løsninger. Vi tilbyr spisskompetanse i alle deler av systemutviklingsprosessen – fra idé, arkitektur og prosjektstyring til systemutvikling, implementering, test og sikkerhet.

Finans, bedriftsledelse og presse

Informasjon for presse og om Knowits finansielle opplysninger, bedriftsledelse og aksjer finner du her: Investor Relations.

Vårt bærekraftarbeid

Knowits rolle i samfunnet øker i en stadig mer digitalisert verden. Hvis vi forstår hvordan samfunnet endres, kan vi bedre fange opp muligheter, håndtere risiko og forme våre forretninger. En av våre viktigste oppgaver er bærekraftarbeidet.

For oss handler bærekraft om å skape langsiktig verdi gjennom å integrere miljømessige, sosiale og finansielle risikoer og muligheter i forretningsstrategi og virksomhet. Å integrere bærekraft bidrar til å skape et attraktivt og fleksibelt selskap som er rustet for et forretningslandskap i endring.

Med utgangspunkt i visjonen om et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering, kan vi være en positiv kraft i spørsmål som gjelder både miljø og bærekraft i et bredere perspektiv.

Våre policyer reflekterer de ti prinsippene i FNs Global Compact, hvilket innebærer at vi skal drive forretninger på en etisk måte og med respekt for egne og andres medarbeidere og minimere den negative miljøpåvirkningen. Med utgangspunkt i prinsippene jobber vi hardt for å utvikle virksomheten ifølge god forretningsskikk og korrekt atferd innen områder som menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.

Vår Code of Conduct, mangfolds- og likestillingspolicy og miljøpolicy er regelverk som styrer og reflekterer vårt arbeid innen bærekraft.

Slik bidrar vi til et bærekraftig miljø

Med fremtiden i fokus

Trendene som ofte oppgis å ha en avgjørende betydning for samfunnets fremtid er spørsmålet om en tilkoblet verden, demografiske endringer, manglende ressurser og klimaendringer. Det er drivkrefter som påvirker miljøet vårt, hvordan samfunnet utvikles, hvilke selskaper de ansatte vil arbeide for og hvordan kunder og samfunnet oppfatter oss.

En stadig mer tilkoblet verden

Utviklingen mot en tilkoblet verden kan sammenfattes med digitalisering og automatisering, som forsterker relasjoner, øker effektivisering og muliggjør innovasjon. Ny teknologi endrer ikke bare vår måte å leve på, men også våre verdivurderinger og relasjoner.

Med teknologiutviklingen oppstår også trusler mot personvernet, sikkerhetsmangler og datainnbrudd, nettkriminalitet og økte kløfter mellom samfunnsgrupper. 

Løsningen på mange alvorlige samfunnsutfordringer er avhengig av menneskets evne til å bruke ny og eksisterende teknologi. Ut ifra vår kompetanse om nye produkter og tjenester, som for eksempel kunstig intelligens, automatisering og robotisering, har vi gode muligheter til å delta og påvirke digitaliseringen av samfunnet i positiv retning.

Ny teknologi – å gjøre mer med mindre ressurser

Energi, vann, mat og råvarer er noen eksempler på manglende ressurser. Ny teknologi kan bidra til effektivisering og mindre ressursforbruk.

I dag finnes det imidlertid veldig lite som peker mot at teknologiutviklingen i seg selv er løsningen. I stedet må man øke gjenvinning av ressurser og stimulere sirkulær økonomi.

Vi har veldig gode muligheter til å skape nye forretningsmodeller basert på digitalisering som er på linje med den sirkulære økonomiens tanker om redusert input, større effektivitet og mindre ressurssløseri.

Klimaet – slik bidrar vi til lavere utslipp

Sverige sikter mot at landet senest i 2030 skal ha over 60 prosent lavere CO2-utslipp enn i 1990. 

Ved å utvikle tjenester som hjelper kunder med å få informasjon om sin direkte og indirekte påvirkning, for eksempel oppfølging av energiforbruket, transparens rundt påvirkning av kulldioksid i forhold til E-handel og effektivisering av logistikk og transport, kan vi bidra til lavere utslipp.

Vår kompetanse bidrar til forbedret effektivitet ved hjelp av smarte elmålere og andre digitale løsninger. Vi øker også tilkoblingsmuligheter, fremmer bruken av kollektivtransport, fornybar energi og, gjennom systemer som samler informasjon om energiforbruket, gir våre kunder muligheten for å øke transparensen om sitt CO2-utslipp.

Bli kjent med vår miljøpolicy

Vi jobber for et fossilfritt Norden

Sammen med over 40 andre bedrifter innen IT-konsulentbransjen er vi med i arbeidet med å utvikle en fremdriftsplan for en fossilfri, klimapositiv og konkurransekraftig IT-konsulentsektor. Planen utvikles innenfor rammene av et Fossilfritt Sverige, og skal tydeliggjøre hvordan vår bransje, sammen med brukere av digitale løsninger, politikere og andre beslutningstakere, kan gjøre det mulig å nå et fossilfritt Sverige innen 2045 og som samtidig driver frem globale bærekraftige løsninger.

Klimarapport

Knowit lager klimarapport for 2018, kalt Carbon Footprint Assessment, for å forstå hvordan vårt klimaavtrykk ser ut, og hva som kreves for at Knowit skal kunne bli et klimanøytralt selskap.

Rapporteringen skjer i henhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), en internasjonal rapporteringsstandard for å beregne og rapportere en virksomhets klimapåvirkning. I klimarapporten inngår våre direkte utslipp, som reiser til og fra arbeid og i arbeidet, samt indirekte utslipp, som innkjøp av strøm, kjøling og varme til kontor, materialer og kapitalvarer i forbindelse med renovering av kontor, avfall og transport. Resultatet kommer til å presenteres i Knowits bærekraftsrapport for 2018.

Miljøsertifisering

For oss er det viktig å kombinere kundens behov og krav med vår miljøkompetanse. Derfor gir vi våre ansatte fortløpende opplæring i miljøspørsmål. Deler av Knowit er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

Last ned Knowits ISO-14001 sertifikat

Vår viktigste ressurs – våre ansatte

Hos Knowit jobber over 2000 personer i seks land. Snittalderen er 41 år og 25 prosent er kvinner, et tall vi jobber med å øke. Likestilling er et viktig spørsmål og det er en selvfølge for oss at alle ansatte behandles likt uansett alder, kjønn, etnisitet, religiøs oppfattelse med mer. Vi sender ut medarbeiderundersøkelser regelmessig for å identifisere hvordan vi kan forbedre oss som arbeidsgiver.

Vårt medarbeiderløfte

GROW

Vi har et innovativt miljø som bidrar til personlig utvikling der trygghet, engasjement og glede står i fokus.

CREATE A DIFFERENCE

Med vår unike kunnskap, kompetanse og egenskaper bidrar vi til et mer bærekraftig og menneskelig samfunn.

TOGETHER

Vi samarbeider og støtter hverandre for å skape muligheter til å være kreative i arbeidet vårt. Vi deler kunnskapen vår og jobber tett med kolleger, kunder og samarbeidspartnere.

Medarbeiderskap og attrahere kompetanse

Vi måler løpende medarbeidertilfredshet og eNPS – viljen til å anbefale arbeidsplassen. Både medarbeiderindeks og viljen til å anbefale Knowit som arbeidsplass ligger fortsatt veldig høyt. Ifølge employer branding-selskapet Universums Karriärbarometer for målgruppen young professionals, har Knowit blitt rangert på 20. plass innen IT/data og er dermed det eneste av de svenske IT-konsulentselskapene på topp 50-listen.

Mer om hvordan det er å jobbe hos Knowit

Den friske arbeidsplassen

Sykefraværet innenfor IT-bransjen generelt ligger på rundt tre prosent. Også Knowit ligger på dette nivået. Dette er lavt sammenliknet med gjennomsnittet i samfunnet.
Den største helserisikoen i vår bransje er å bli rammet av psykososial sykdom på grunn av en krevende arbeidssituasjon og stress. I 2018 ble det initiert et prosjekt som fokuserer på den friske arbeidsplassen, med målsetning om:

  • Vesentlig reduksjon i det totale sykefraværet
  • Økning av kunnskapen om stressrelatert sykdom og risiko for utbrenthet hos både medarbeidere og ledere
  • Forkorte den gjennomsnittlige tiden for langtidssykmeldinger gjennom aktive rehabiliteringstiltak
  • Øke den fysiske aktiviteten blant Knowits ansatte


For å gjøre Knowit til en friskere arbeidsplass, har vi aktiviteter både på konsernnivå og lokalt. Ansatte får informasjon om psykososial sykdom og stress. Ledere utdannes i hvordan man forebygger stressrelatert sykdom og utbrenthet på arbeidsplassen. Vi iverksetter også satsninger for raskere rehabilitering av langtidssykmeldte, og tilbyr bedriftshelsetjeneste og helsekontroller til alle ansatte.

Aktivitetene gjennomføres i Sverige i perioden september 2018 til februar 2019, og deretter i Norge. Gjennom 2019 og 2020 gjennomfører vi samme satsninger i våre virksomheter i Finland, Danmark og Tyskland.

Våre kontorer i Sverige driver allerede lokale aktiviteter som gruppetrening, personlig coaching og inspirerende forelesninger om kost, trening og mindfulness.

Vi regner med å se effekten av vårt arbeid med den friske arbeidsplassen i Sverige i løpet av 2019, og i øvrige land fra 2020.

I løpet av 2019 jobber vi videre i prosjektet for å oppnå våre mål. Vi kommer blant annet til å fortsette å øke bevisstheten hos medarbeidere, videreutdanne ledere, legge større fokus på behandling og jobbe videre med aktive tiltak for å forkorte rehabiliteringstiden.

Likestilling og mangfold

Vi prioriterer likestilling høyt, og for oss er det selvsagt at alle medarbeidere skal behandles likt, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og religion.

Andelen kvinner i Knowit fortsetter å øke, og nærmer seg nå 30 prosent. I konsernledelsen sitter tre kvinner og tre menn.

Siden 2016 har Knowit drevet et likestillingsprosjekt med mål om å bli en mer attraktiv arbeidsplass for kvinner. Konsulentutviklingsprogrammet GROW har blitt tilbudt siden 2018, og retter seg mot kvinnelige medarbeidere. Målet er å forbedre likestillingen i Knowit, i tillegg til å beholde og utvikle kompetanse. Knowits mange likestillingsinitiativ ble belønnet med en delt andreplass under utdelingen av Allbrightprisen 2018. Prisen deles ut av stiftelsen Allbright til det børsnoterte selskap som har gjort størst fremskritt på likestillingsfronten i løpet av året som gikk.

Arbeid mot seksuell trakassering

Vi driver aktivt arbeid for å forebygge og hindre forekomsten av seksuell trakassering. En oppdatert handlingsplan mot krenkende særbehandling og trakassering/seksuell trakassering ble utviklet og introdusert i 2018.

Det legges også stor vekt på det proaktive arbeidet som fokuseres på å spre kunnskap, tilby forum for diskusjon og bygge en kultur som preges av respekt og trygghet. Arbeidet bygger på lovgiving og arbeidsgiveransvar, men også på psykologisk kunnskap om behov ved stress. Målet er å skape en prosess for å treffe konkrete tiltak for å håndtere det inntrufne, for eksempel samtalestøtte under trygge former.

Arbeidet styres av våre etiske retningslinjer og Code of Conduct.

Kjønnsbevisst rekruttering for økt likestilling

For oss er det viktig å nå ut til alle kompetente kandidater når vi rekrutterer til nye stillinger. Uansett hvilket kjønn man har. For å få til dette har vi tatt i bruk mer kjønnsbevissthet rundt rekruttering, der vi aktivt jobber med våre jobbannonser for å nå ut til både kvinnelige og mannlige jobbsøknader.

Mer om kjønnsbevisst rekruttering

Vår bedrift

Tjenester for menneskelig digitalisering og sirkulær økonomi

Vår strategi tar utgangspunkt i å skape langsiktig verdi for kundene gjennom moderne og kreative løsninger for digitalisering og innovasjon. Vi leverer prosjekter som bidrar til utvikling av samfunnet og involverer det menneskelige aspektet både med utgangspunkt i brukervennlighet og integritet. En oppgave er å bistå med kompetanse til økt forståelse for hvordan digitalisering kan bidra til en sirkulær økonomi og et bedre samfunn.

Vår kompetanse innen cybersikkerhet er en ressurs i både interne og eksterne prosjekter for å sørge for at data og personopplysninger ikke brukes i negative eller ulovlige sammenhenger.

Sikkerhetsløsninger i forkant

Håndteringen av store mengder data i skyen innebærer en økt kompleksitet når det gjelder sikkerhetsspørsmål. Vi leverer både skytjenester og sikkerhetstjenester rundt implementering og drift. De samme gjelder for AI-applikasjonene der teknologi og juss er nært knyttet til hverandre. Vi leverer både den tekniske løsningen og støtte til å håndtere sikkerhet rundt personvern.

Tjenester som reduserer miljøpåvirkning

Vi tilbyr tjenester som bidrar til at materielle ressurser brukes mer effektivt, for eksempel gjennom lavere ressursutnyttelse, tjenestefisering – som utleie og deling samt smartere gjenvinning.

Arbeids- og menneskerettigheter i henhold til våre etiske retningslinjer

Vi er virksomme på markeder med velfungerende rettssystemer når det gjelder menneskerettigheter og miljøpåvirkning. Alle leverandører og underkonsulenter vi bruker skal arbeide i tråd med samme grunnleggende verdier som oss.

Vår forretningskultur, som preges av møtet mellom ansvarsbevisste ledere og ansatte, bygger på respekt, åpenhet og ærlighet.

I tillegg til at vi følger lover, regler og forordninger i de land der vi er virksomme, etterlever selskapet også styringsdokumenter i form av selskapsspesifikke regelverk og policyer.

Alle våre ansatte og underkonsulenter skal beskytte Knowits og kundens materielle og immaterielle eiendeler.

Etisk drift

Vi har robuste systemer for å hindre tilfeller av korrupsjon og svinn, og for å øke transparens om risikoer. Dette er en forutsetning for å levere til statlig eide selskaper og til offentlig sektor.

I henhold til Knowits etiske retningslinjer kan ingen ansatte gi eller ta i mot bestikkelser. Gaver og tjenester kan kun gis eller tas imot innenfor rammen av god yrkespraksis og under forutsetning av at de holdes innenfor lovens rammer på de markedene der vi er virksomme. 

Slik integreres bærekraft i forretningsmodellen og virksomheten

Vi strever etter å minimere påvirkningen på miljøet, derfor gjennomgår våre ansatte en intern miljøopplæring. Knowit AB samt et par datterselskaper er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

For å måle og følge opp hvordan våre ansatte reiser i jobben samt til og fra arbeidet, har vi siden 2015 gjennomført en årlig bærekraftundersøkelse. De direkte CO2-utslippene forårsaket av reiser i jobben har minsket hvert år siden vi begynte å måle.

Våre policyer

Arbeidsmiljøpolicy

Ingen ansatte skal behøve å rammes av fysisk eller psykisk sykdom eller bli skadet som en effekt av jobben sin. Hvis det likevel skulle skje, har Knowit som arbeidsgiver en beredskapsplan for å håndtere situasjonen og hjelpe den som er rammet.

Arbeidsmiljøpolicy

Etiske retningslinjer

Vår bedriftskultur bygger på grunnleggende verdier om et bærekraftig samfunn. Den blir til i møtet mellom ansvarsbevisste ledere og ansatte og bygger på respekt for menneskeverd og verdighet, åpenhet og ærlighet.

Code of Conduct

Handlingsplan mot krenkende særbehandling og trakassering

Knowit har nulltoleranse mot krenkende særbehandling og alle former for trakassering. I en handlingsplan beskrives de tiltak som treffes for å forebygge og hindre krenkende særbehandling, trakassering og seksuell trakassering. Her finnes også rutiner for hvordan en anmeldelse eller en påstand vedrørende dette skal behandles og utredes.

Handlingsplan mot krenkende særbehandling og trakassering

Handlingsplan for stressrelatert sykdom

I samfunnet vårt øker de stressrelaterte sykdommene. Denne handlingsplanen beskriver hvordan vi på Knowit jobber for å forebygge stressrelatert sykdom, samt hvordan vi jobber med å rehabilitere personer som likevel havner i stressrelaterte sykemeldinger.

Informasjonssikkerhetspolicy

Formålet med policyen er å beskytte kundene våre, Knowit som selskap, vårt varemerke, våre ansatte og våre forretninger mot forstyrrelser og avbrudd, samt redusere risiko og skader gjennom å hindre og håndtere hendelser og situasjoner som oppstår.

Informasjonssikkerhetspolicy

Kommunikasjonspolicy

Kommunikasjonspolicyen gir oss felles retningslinjer for intern og ekstern kommunikasjon. Den beskriver også hvordan vi fordeler ansvaret for kommunikasjon.

Kommunikasjonspolicy

Likestillingspolicy

Gjennom informasjon skal vi øke bevisstheten for likestillingsspørsmål og etterstrebe en åpen holdning og likebehandling i hele selskapet.

Likestillings- og Mangfoldspolicy

Miljøpolicy

I det daglige arbeidet skal våre ansatte, underkonsulenter og andre personer som arbeider under vår ledelse i våre lokaler, være bevisste på selskapets positive og negative miljøpåvirkning og arbeide for å minimere negativ påvirkning. 

Miljøpolicy

Personvernerklæring

I vår personvernerklæringen beskriver vi behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor rammen av vår virksomhet, formålene med behandlingen, hvilken lovhjemmel vi har for behandlingen, hvem vi kan dele personopplysningene dine med, og dine rettigheter i forhold til personopplysningene dine.

Til toppen