En stadig mer tilkoblet verden

Utviklingen mot en tilkoblet verden kan oppsummeres som digitalisering og automatisering som styrker relasjoner, øker effektivisering og muliggjør innovasjon. Ny teknologi forandrer ikke bare levemåten vår, men også verdier og relasjoner.

Teknologiutviklingen innebærer også trusler mot personvernet, sikkerhetsmangler, datainnbrudd, nettkriminalitet og økte forskjeller mellom samfunnsgrupper.

Løsningen på mange alvorlige samfunnsproblemer er avhengig av menneskets evne til å ta i bruk ny og eksisterende teknologi. Basert på vår kompetanse om nye produkter og tjenester, som kunstig intelligens, automatisering og robotisering, har vi gode muligheter til å bidra og påvirke digitaliseringen av samfunnet i positiv retning.

Ny teknologi – færre ressurser forbrukes

Energi, vann, mat og råvarer er noen eksempler på manglende ressurser. Ny teknologi kan bidra til effektivisering og at færre ressurser forbrukes. I dag er det imidlertid lite som tyder på at teknologiutviklingen i seg selv er løsningen. Vi må i stedet øke ressursgjenvinningen og stimulere til en sirkulær økonomi.

I Knowit har vi gode muligheter til å skape nye forretningsmodeller basert på digitalisering, som er i tråd med den sirkulære økonomiens filosofi om redusert input, mer effektivitet og mindre ressurssløsing.

Klimaet – slik bidrar vi til lavere utslipp

Ved å utvikle tjenester som gjør kundene mer bevisst på egen direkte og indirekte påvirkning, kan vi bidra til lavere utslipp. Det kan for eksempel være oppfølging av energiforbruket, åpenhet rundt e-handelens CO2-påvirkning og effektivisering av logistikk og transport.

Vår kompetanse bidrar til større effektivitet ved hjelp av smarte strømmålere og andre digitale løsninger. Vi øker dessuten tilkoblingsmulighetene og fremmer bruken av kollektivtrafikk og fornybar energi. Takket være systemer som samler inn informasjon om energiforbruket, får kundene mer åpenhet rundt sine CO2-utslipp.

Fra klimanøytral virksomhet i 2019 til fossilfri virksomhet i 2045

I 2018 og 2019 har vi sammen med over 40 andre bedrifter laget et veikart for en fossilfri, klimapositiv og konkurransekraftig digitaliseringskonsulentbransje. Veikartet ble utarbeidet på oppdrag fra den svenske regjeringen innenfor rammen av et fossilfritt Sverige.

En del av veikartet går ut på at vi forplikter oss til å halvere CO2-utslippene fra egen virksomhet innen 2030 sammenlignet med 2018, og at vi skal være helt fossilfrie innen 2045. For å klare dette må vi blant annet fortsette å kutte ned på flyreisene og øke levetiden til datamaskiner og mobiltelefoner. Basert på klimaregnskapet for 2019 ser vi at det felles bærekraftarbeidet har begynt å gi resultater, og at vi er på rett vei. Men i likhet med andre bedrifter og virksomheter er vi bare i startfasen av omstillingsprosessen.

Årlige klimaregnskap for klimaavtrykket vårt

Siden 2018 har vi utarbeidet årlige klimaregnskap for å forstå hvordan klimaavtrykket vårt utvikler seg, og hvilke tiltak som må settes inn for å klare å minst halvere CO2-utslippene innen 2030 sammenlignet med 2018, og være helt fossilfrie innen 2045. Regnskapet utarbeides i samsvar med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), som er en internasjonal metode for å beregne og rapportere en virksomhets klimapåvirkning.

Klimaregnskapet omfatter direkte utslipp, blant annet reiser til og fra arbeid og tjenestereiser, samt indirekte utslipp fra innkjøp av strøm, kjøling og oppvarming til kontor, datamaskiner og mobiltelefoner, byggematerialer og kapitalvarer i forbindelse med oppussing av kontorer samt transport. Vi måler og rapporterer også klimapåvirkning som forårsakes av serverdriften vi kjøper inn til egen virksomhet, samt til kunder som vi har en driftsforpliktelse overfor. Basert på klimaregnskapet, og gjennom aktive tiltak, bevisste valg og klimakompensasjon, har vi vært et klimanøytralt selskap siden 1. januar 2019. Beregningene i klimaregnskapet er utført i samsvar med en standard for klimanøytralitet som kalles PAS 2060. Vår klimanøytralitet er kontrollert og bekreftet av ZeroMission i henhold til standarden.

 

Miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015

For oss er det viktig å kombinere kundenes behov og krav med vår miljøkompetanse. Vi holder oss derfor løpende oppdatert på miljøspørsmål. Deler av Knowit er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

Til toppen