Vi arbeider med prosjekter som bidrar til samfunnsutviklingen, og som involverer det menneskelige aspektet når det gjelder brukervennlighet og personvern. En viktig del av hverdagen vår er å øke kundenes forståelse av hvordan digitalisering kan bidra til en sirkulær økonomi og et bedre samfunn.

Tjenester for menneskelig digitalisering og sirkulær økonomi

I dag håndteres store datamengder i skyen, noe som innebærer mer komplekse sikkerhetsspørsmål. På dette området er vi langt fremme, og leverer både skytjenester og sikkerhetstjenester i forbindelse med implementering og drift. Det samme gjelder AI-applikasjoner, der teknologi og juss er nært knyttet til hverandre. Vi leverer både den tekniske løsningen og støtte for å håndtere sikkerhet knyttet til personvern.

For oss handler innovative sikkerhetsløsninger også om å hjelpe kundene med å utvikle løsninger som gir økt sikkerhet for enkeltpersoner innen for eksempel e-handel og betalingsløsninger.

Vår kompetanse innen cybersikkerhet er en ressurs i både interne og eksterne prosjekter, og sørger for at data og personopplysninger ikke brukes i negativ eller ulovlig sammenheng.

Vi tilbyr tjenester som bidrar til at materielle ressurser brukes mer effektivt, for eksempel gjennom bedre ressursutnyttelse og tjenestefisering – som utleie, deling og smartere gjenvinning.

Arbeidsrett og menneskerettigheter

Vi driver virksomhet i markeder med velfungerende rettssystemer når det gjelder menneskerettigheter og miljøpåvirkning. De leverandørene og underkonsulentene vi benytter, arbeider i tråd med de samme grunnleggende verdiene som oss. Alle våre ansatte og underkonsulenter verner om Knowits og kundenes materielle og immaterielle eiendeler.

Forretningskulturen vår er preget av møtet mellom ansvarsbevisste ledere og medarbeidere, og bygger på respekt, åpenhet og ærlighet.

I tillegg til at vi følger lover og regler i de landene der vi driver virksomhet, etterlever vi også styringsdokumenter i form av selskapsspesifikke regelverk og retningslinjer.

Etisk virksomhet

Vi har robuste systemer for å hindre tilfeller av korrupsjon og svinn, og for å øke transparens om risikoer. Dette er en forutsetning for å levere til statlig eide selskaper og til offentlig sektor.

I henhold til Knowits etiske retningslinjer kan ingen ansatte gi eller ta i mot bestikkelser. Gaver og tjenester kan kun gis eller mottas innenfor rammen av god yrkesskikk, og under forutsetning av at de holdes innenfor lovens rammer i de markedene der vi driver virksomhet.

Slik integreres bærekraft i virksomheten

Vi gjør vårt ytterste for å minimere miljøpåvirkningen, derfor gjennomgår våre ansatte en intern miljøopplæring. Knowit AB og et par datterselskaper er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

For å måle og følge opp hvordan de ansatte reiser i jobben, samt til og fra arbeidet, har vi siden 2015 gjennomført en årlig bærekraftundersøkelse. De direkte CO2-utslippene forårsaket av tjenestereiser har minket hvert år siden vi begynte å måle.

Til toppen