Etter 800 intervjuer med ledere i 19 ulike bransjer, hvorav mer en to tredjedeler var toppledere i bedrifter med mellom 50 og 250 ansatte, fant vi mange interessante forskjeller; både bransjemessig og geografisk.

Bygg og anlegg henger etter
Spesielt varehandelen har vært fremoverlent, industribedrifter investerer mer, mens for eksempel bygg og anlegg henger etter. Dette gjelder i alle faser av den digitale transformasjonen.

Norge og Finland mest på hugget med å fremskynde beslutninger

Da vi spurte lederne om i hvilken grad koronakrisen har fremskyndet beslutninger om å digitalisere kritiske prosesser i virksomheten, scorer Norge og Finland høyest, mens Danmark henger litt etter. Likevel er det grunn til å merke seg at halvparten av nordiske bedrifter i liten eller ingen grad har latt pandemien påvirke sin digitale transformasjon.

 

«Halvparten av nordiske bedrifter har i liten eller ingen grad
latt pandemien påvirke sin digitale transformasjon.»
Baste Christiansen, nordisk markedssjef, Knowit Experience

 

 

Finland mest progressiv i utforskning av nye forretningsmodeller
– Når handlegatene og hele næringssektorer lukkes ned fullstendig slik vi så april og mai, er det naturlig at det tvinger seg frem nye forretningsmodeller. For mange virksomheter haster det med å få satt nye planer og ideer ut i live, særlig om vi denne vinteren blir møtt med ytterligere nedstenging. Sånn sett er det naturlig at varehandelen er sektoren med høyest omstillingsevne, hvor nær halvparten av nordiske aktører er i gang med å vurdere sin forretningsmodell, sier Knowits nordiske markedssjef Baste Christiansen.

– I Finland sier fire av ti bedrifter at dette står på agendaen. Det er omtrent 30 prosent flere enn i Norge, Sverige og Danmark. Bransjevis ser vi at varehandelen ligger langt fremme, mens mer enn åtte av ti bedrifter innen bygg og anlegg i liten eller ingen grad utforsker digitale forretningsmodeller.

Danskene vurderer egen omstillingsevne som høyest
Én av tre nordiske bedrifter er ikke fornøyd med egen beredskap, og det er svenskene som trekker tallet ned og var dårligst rustet mot korona-krisen. Danskene var best. Også her henger bygg og anlegg et stykke etter. I de 19 bransjene vi undersøkte, og ser bort fra Sverige, opplever likevel mer enn syv av ti bedrifter at de har god evne til hurtig omstilling ved akutte endringer i markedsforutsetningene.

Økt investeringsvilje hos hver tredje bedrift i digitalt salg og distribusjon
Når det gjelder investeringer knyttet til digitale salgs- og distribusjonskanaler, ser vi at store regionale forskjeller i hvert land preger resultatene, mens danske bedrifter generelt ligger noen hestehoder bak sine nordiske naboer. I Norge spesielt, ser vi en vekst i netthandel for varehandels-sektoren på 40-50 prosent.

Norden ulik USA og Asia
Tidligere undersøkelser Knowit har gjort sammen med universitetsmiljøer kan gi oss noen bakgrunnsvariabler, i forhold til vår nyeste undersøkelse. I Norden vet vi at digital teknologi på generell basis først og fremst brukes til å redusere kostnader; ikke øke inntektene. Bedriftene ser på kostnadsnivået som den fremste trusselen, mens amerikanske og asiatiske bedriftsledere har et bredere fokus som også omfatter digital konkurranse, nye forretningsmodeller og kanalintegrasjon.

Ofte måles IT-direktøren, som tradisjonelt er den som har ansvar for de digitale prosessene, på effektivisering, automatisering og lavere kostnader, mens markedsdirektøren måles på vekst og økte inntekter. At IT er internt fokusert, mens marked er eksternt fokusert kan være suboptimalt og til og med kilde til konflikt.

Tre ulike strategiske fokus
- Knowit har definert tre ulike strategiske fokus når det gjelder digitalisering; forbedre, vokse eller endre. De tre ulike fokusene er avgjørende for hvordan man organiserer seg, måler resultater og ikke minst arbeider effektivt. Basert på hvilket fokus bedriften har, vil de oppleve ulike kritiske suksessfaktorer.

- Et «forbedrings-fokus» søker å forsterke og effektivisere kjernevirksomheten og leveranser av eksisterende tilbud til eksisterende kunder. «Vokse-fokuset» skal levere neste generasjon av tilbud til et avgrenset markedssegment, mens «endrings-fokuset» aspirerer til å levere helt nye tilbud til markedssegmenter som kanskje ikke engang eksisterer i dag.

- Begynn å måle suksess på en ny måte
Til tross for den enorme endringshastigheten måler fortsatt mange bedrifter sin suksess med de samme KPI’ene som tidligere. Er dette noe av forklaringen på at så mange bedrifter henger fast i konvensjonelle forretningsmodeller?

- Tradisjonelt måler man vekst, markedsandeler og lønnsomhet; altså hva som allerede er skjedd. Når vi vet at dette ikke lenger er like sterke indikatorer på hva som vil skje, og det blir viktigere å etablere nye KPI’er og verdiforslag. I dag kan bedrifter sette seg nye standarder som indikerer om de er ledende innen innovasjon, effektivitet eller adoptering av nye teknologier.

- I et slikt scenario vil naturligvis kunstig intelligens og maskinlæring være stadig viktigere komponenter, men også kompetansesammensetningen internt i virksomhetene spiller inn. Det begynner å bli en stund siden de tradisjonelle disiplinene innen økonomi- og ingeniørfagene var enerådende forutsetninger for omstilling og innovasjon. Her er det ennå store forskjeller i modenhetsnivået fra bedrift til bedrift, sier Christiansen.

 

Til toppen