Vi ser nå et tydelig skifte der skillet mellom to tradisjonelle disipliner; kommunikasjon og teknologi, viskes ut. Teknologi og data kommer til å bli mye tydeligere kombinert med empati, kundesentrisitet, affinitet og kreativitet. Teknologi og markedsføring integreres, og det vil oppstå et nytt mulighetsrom for å kombinere menneske og maskin-intelligens. Om man kombinerer strategisk forståelse med teknologisk dybde og human innsikt, oppnås en tverrfaglig, samstemt og helthetlig forståelse for de utfordringer de fleste virksomheter har.

NHH-undersøkelse bekrefter at gamle helter ikke lenger har rett
Kostnadsfokuset som preger nordiske bedrifter kan forklares med at man ser et høyt kostnadsnivå som den fremste trusselen mot virksomheten. Med dette som bakteppe har Knowit i samarbeid med NHH gjennomført et forskningsprosjekt på ledelse og digitalisering.

NHH-avhandlingen viser at type strategisk orientering er avgjørende for at digitalisering kan skape verdier når selskaper ønsker å differensiere seg, og de markedsorienterte virksomhetene lykkes i størst grad. Knowits erfaring er at man må lykkes med både differensiering og kostnadslederskap. Dette i kontrast til eldre akademisk forskning på området; eksempelvis Michael Porter. I studien kommer det frem at kostnadslederskap ikke lenger er et strategisk fortrinn, men en forutsetning for å være i markedet.

“The CFO is not responsible for making revenue every quarter, but if there is a big surprise, fire him. The CTO is not responsible for delivering products every quarter,
but if you miss the Internet or a similar technical inflection point, fire him.”

Former Sun Microsystems CTO Greg Papadopolous

Teknologi visker ut grenser mellom bransjer og skaper helt nye forretningsmodeller
Bransjeglidninger blir tydeligere og tydeligere. Samtidig bryter teknologiske innovasjoner ned grenser mellom funksjonelle siloer internt, og tvinger bedrifter til å starte med kundeinnsikt og arbeide seg bakover mot teknologien. Vi omtaler det ofte som digitalisering. Typisk her er evnen til å forstå hvordan teknologisk innovasjon krever helt nye verdiforslag. Virksomheter som ikke endrer seg i en slik retning, vil se at konkurranseevnen svekkes raskt.

Teknologiforståelse redefinert
Teknologiforståelse er en kjernekompetanse alle ledere må ha, men dette betyr ikke at alle ledere i organisasjonen må forstå teknologien på samme måte eller av de samme årsakene. Ansvaret for å kjenne til hvilke nye teknologier som kan true eller representere nye muligheter for egen virksomhet, bør kanskje plasseres hos én person.

Den nye teknologidirektøren
Denne personen må inneha noen viktige kompetanseområder i tillegg til et tankesett som utfordrer status quo; blant annet tung forståelse for kundens situasjon – gjerne med ‘design thinking’-bakgrunn. I en B2B-sammenheng er nettverk og et godt omdømme i kundens univers avgjørende. I tillegg til å være nysgjerrig på nye teknologier, må vedkommende raskt forstå hvordan disse påvirker og muliggjør innovasjon i egen virksomhet. Videre er deltakelse i eksterne nettverk rundt oppstarts-miljøer og risikovillig kapital, universiteter og høyskoler viktig. Det er denne rollen Gartner kaller «Ninja Warrior» i sitt bi-modale rammeverk for digitalisering.

Toppledelsens rolle og ansvar
Vi vet også at kun et fåtall norske IT-sjefer er medlem av toppledergruppen og møter der bare når man skal behandle IT-budsjettet og nye prosjekter. Samtidig er mange norske IT-sjefer heller ikke i stand til å kommunisere med toppledelsen, og oppfatter seg mer som IT-avdelingens representant inn i ledelsen enn ledelsens agent inn i teknologifunksjonen. Eierskap hos toppledelsen til hvordan digitaliseringen kan kutte kostnader og øke inntektene er avgjørende. Dette eierskapet oppstår gjennom dyp forståelse for samarbeid på tvers av interne siloer og sannsynligvis med andre selskaper som deler de samme plattformene og teknologiene.

Nordiske ledere fokuserer mer defensivt enn utenlandske konkurrenter
Resultatene fra NHH-undersøkelsen er også interessante i sammenheng med hva forskere på MIT i Boston, Handelshögskolan i Stockholm og BIs Senter for Digitalisering har kommet frem til. Noen konklusjoner fra disse:

• Nordiske bedrifter ligger langt etter amerikanske og asiatiske firma hva gjelder fremdrift på digitalisering.
• Nordiske toppledere diskuterer i liten grad digitalisering og overlater teknologi til IT-ledelsen.
• Norske og svenske firmaer bruker mer av sine IT-budsjetter til å vedlikeholde gamle systemer enn til å utvikle nye løsninger.
• De pengene man bruker på nyutvikling, er fokusert på kostnadsbesparelser heller enn å øke salg eller skape nye produkter eller forretningsområder

Undersøkelsen konkluderer med at dette skyldes kostnadsfokus, ledelseskultur, og manglende gjennomføringsevne. Kostnadsfokuset vises ved at norske bedrifter ser det høye norske kostnadsnivået som den fremste trusselen mot bedriften. Norske (og svenske) IT-ledere er ensidig opptatt av å kutte kostnader mens amerikanske og asiatiske IT-ledere har et mye bredere fokus som også omfatter digital konkurranse, nye forretningsmodeller og kanalintegrasjon. Her fokuserer IT først og fremst på å gjøre det man allerede gjør raskere og billigere, fremfor å bli en kilde til nye tjenester eller nye forretningsområder.

Alle bedrifter står foran eller midt oppi betydelige strategiske veivalg. Da er det viktig å identifisere forbedringsområder som er store nok til å gi fart og momentum, men samtidig i en størrelse som gjør at de kan gjennomføres. Til tross for at mange eksterne rådgivere er kritiske til nordiske virksomheters arbeid med digitalisering, er Knowits erfaring at det i svært mange virksomheter arbeides grundig og riktig med hvordan digitaliseringen kan skape verdier.

Les mer om NHH-undersøkelsen her, og BI her.

«Vi kan med bakgrunn i dette konkludere med at skandinaviske bedrifter
har IT-direktører som i stor grad er forvaltere av eksisterende teknologi
og løsninger, og ledergruppen har ikke noe sterkt søkelys på digitalisering.»
Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen