I denne artikkelen ønsker vi å fokusere hvordan en offentlig aktør jobber med innovasjon i praksis; eller innovasjon i parallell med den ordinære virksomheten; det Gartner lanserte som BiModal IT. Vi har tidligere skrevet om hvordan flere av våre kunder i privat sektor har organisert seg når det gjelder innovasjon i parallell, men dette er spesielt interessant. Det interkommunale renovasjonskonsernet, BIR, er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 360 000 innbyggere i ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

- Sammen med WasteIQ skaper vi nå et økosystem der teknologileverandører, bransjen selv og ‘startups’ bidrar til helhetlige løsninger, sier systemsjef i BIR, Andre Tangen. Waste IQ er en digital plattform som kobler teknologier og strukturerer data fra ulike deler av et avfallsselskap. – Poenget er å tilgjengeliggjøre data for alle som har relevante  behov, forteller Anders Waage Nilsen som er forretningsutvikler i WasteIQ.

- Vi må bryte ned siloer og sømløst koble sammen og effektivisere data og prosesser for å finne nye løsninger, forbedre sikkerheten, og skape gode opplevelser for innbyggerne, forklarer kommunikasjonssjef Eva Skjold i BIR.

Bosstømming er blitt en forretningstransaksjon
- Vi har pushet en utvikling der markeder og leverandørene har hengt etter. Målet er volumberegninger/-begrensninger og ID-kontroll på våre avfallsløsninger. På den måten kan vi få fleksibel gebyrmodell for flest mulig kunder. Gebyrmodellen følger forurenser-betaler-prinsippet der ønsket adferd som å redusere restavfall og øke kildesortering blir premiert.

I dag er en bosstømming blitt en forretningstransaksjon som innebærer grunnlaget for fakturering, sier daglig leder i BIR Privat, Bente Gansum Daazenko.

Hvilke utfordringer har dere møtt?
- Dette er en klassisk bimodal utfordring, forteller CDO i BIR, Andre Tangen. - Vi søkte etter noe som kunne standardisere dataflyten. Tradisjonelt har vi hatt kompetanse på renovasjonsfag; ikke kommersialiserings-strategi eller fokus på skalerbarhet. Om vi skulle klare å skalere og få fart på våre ambisjoner, var vi nødt til å se oss om utenfor egen organisasjon. Vi fokuserer nå mer på hva vi skal ha av egen kompetanse og hva markedet for øvrig kan bidra med for at vi skal lykkes med vårt samfunnsmandat. Vi er nå inne i en prosess hvor vi vurderer konsernstrategien for ytterligere å kunne fokusere den sirkulære økonomien og hvilke krav dette setter til utvikling i BIR.

- i 2017 utgjorde allerede den økonomiske effekten 180 millioner norske kroner, og vil i løpet av neste år bety 290 millioner i gevinst, sier Tangen.

Hva har dere lært av et slikt samarbeid? Teknologisk og kulturelt.
- Organisasjonen har modnet. Etter en organisasjonsutviklingsprosess i 2017 hvor vi etablerte en egen avdeling for prosjekt og utvikling, har digitalisering og endringer i måten vi jobber på vært i fokus, sier Gansum Daazenko. - De siste par tre årene har vi også rekruttert betydelig kompetanse på digitalisering og risikostyring. I dag erkjenner vi som organisasjon at dataflyt er viktig. Vi har fått frigjort mye tid til mer kunnskapsbaserte oppgaver; et tverrfaglig analyseteam ser på hvordan vi kan bruke data til styringsinformasjon. Videre rekrutterer vi nå ressurser innen kunnskapsbasert innovasjon og digitalisering til avfallsbransjen.

Ser BIR andre aktører enn WasteIQ det er interessant å samarbeide med?
-  Vårt perspektiv er den sirkulære økonomien. Vi må vekk fra bruk og kast og stimulere sirkulære verdikjeder. Derfor er det naturlig å samarbeide med for eksempel både BOB og BKK. BOB arbeider med by- og samfunnsutvikling. Delingsøkonomi står sentralt, fordi samhandling på små geografiske områder betyr gjenvinning, annenhånds-markeder, verktøy-fellesskap, etc. For byutviklingen er det viktig at bossnettet kommer inn som en del av infrastrukturen, sier Eva Skjold.

- Vi samarbeider også med BKK når det gjelder varmeenergi. Dette fører til bedre prediksjon for å optimalisere driften og vi er med på skybaserte plattformer som fasiliterer sirkulære kretsløp i nye økosystemer. Gjennom Proptech Innovation jobber vi for å etablere et eget bærekrafts-barometer som skal for eksempel hjelpe innbyggerne med å ta gode miljøvalg, sier Tangen.

- Og vi gjennomfører en «Hackathon» i høst, med data fra både BIR og BKK. Oppfordringen vår til de deltakende lagene er å komme med nye ideer, konsepter og prototyper for BIR basert på WasteIQ-plattformen, supplerer, Eva Skjold. - Det er mange som vil samarbeide med oss der ute; ikke minst bankene, konkluderer Gansum Daazenko.

Rettferdig gebyrsystem som belønner kildesortering
- Waste IQ er en digital plattform som kobler teknologier og strukturerer data fra ulike deler av et avfallsselskap og gjør dem tilgjengelig for alle som har behov for slike data, sier Anders Waage Nilsen. - Sporbarhet er helt nødvendig for at vi skal kunne ha et rettferdig gebyrsystem som belønner dem som kildesorterer gjennom lavere avfallsgebyr. Ved å ta vare på data når folk kaster noe kan vi også registrere hvem som er flinke til å kildesortere. Når vi vet det, og har sporbare data på det, kan vi la gebyret speile innsatsen for å skape en grønnere verden.

- Waste IQ er også blitt utviklet fordi noen visjonære teknologer i BIR så problemet med at mange ulike teknologier skulle snakke sammen. Vår plattform samler data på ett sted slik at BIR har fått et digitalisert avfallssystem. Dette er et godt eksempel på innovasjon i offentlig sektor, sier Nilsen.


Satser på åpenhet og deling
- Waste IQ samler data fra sensorer, adgangs-kontrollsystemer, geosporings-enheter og alle mulige små dingser man trenger i et moderne avfallssystem, inkludert bilene som kjører rundt og tømmer tradisjonelle bosspann, sier Waage Nilsen. - Dette legges inn i en skybasert plattform, og tilgjengeliggjøres for alle som trenger tilgang til dataene.

- Waste IQ er basert på ideer om at åpenhet og deling er nøkkelen til innovasjon. Vi er på vei inn i en verden der vi ikke lenger bare lar ressursene våre flyte i en strøm og ende opp på deponier eller i forbrenningsanlegg. Waste IQ er en plattform som muliggjør sporing på tvers av systemer og på tvers av aktører. Sånn sett så tror jeg Waste IQ kan bli en slags grunnmur for mange av de nye modellene som vi trenger hvis vi skal lykkes med sirkulærøkonomien, konkluderer Anders Waage Nilsen.

BIR - Erfaringer

  • Drift og toppledelse vise retning og vilje
  • Digitalisering fører til organisasjonsutvikling
  • Kulturendring – muligheter må veies opp mot risiko
  • Sikre forståelse og aksept gjennom storytelling
  • Endret behov setter andre krav til kompetanse
  • Tenk stort, begynn i det små. Pilotering etc.
  • Dataene er av dårligere kvalitet enn du tror…

Generelle endringstrekk vi ser hos offentlige aktører

Flere og flere offentlige aktører tar i bruk kunstig intelligens og kognitive teknologier for å utnytte de store mengdene med data de sitter på. Vi ser også at offentlig sektor uttrykker ambisjoner om å utvikle en felles unik digital identitet for brukere som kan benyttes på tvers av ulike virksomheter og tjenester.

Offentlige aktører ser også i økende gard verdien av skyløsninger; spesielt fordi de muliggjør informasjonsdeling og innovasjon på tvers av ulike virksomheter. Videre fokuserer offentlig virksomhet i økende grad på brukeropplevelse ved å tenke på innbyggere som kunder.

Til toppen