Mulighet

Usikre tider og et marked i stadig forandring krever at virksomheter evner å håndtere endringer og innovere for å være konkurransedyktige, kostnadseffektive og attraktive for ansatte og kunder. Forskning viser at smidige prinsipper og arbeidsmetoder kan øke innovasjonstakten markant, ved å utnytte fordeler som effektivt samarbeid i organisasjonen, tydelige målsetninger og oppfølgning, psykologisk trygghet og brukersentrisk utvikling. De som lykkes belønnes med styrket konkurransedyktighet og tillit hos de ansatte.  

Problem

Virksomheter som er preget av stillstand og lang utviklingstid rammes hardere av markeder preget av uforutsigbarhet, økte kostnader og kundebaser i rask omstilling. Lange beslutningsveier og utydelig målstyring, samt lite tverrfunksjonelt samarbeid gir ineffektive prosesser som slår ut i unødvendig tidsbruk og lav forpliktelse til beslutninger. Videre skaper manglende målstyring grobunn for at ansatte drar i ulike retninger, uten et omforent fokus. Som et resultat opplever man å ikke levere i henhold til forventningene i markedet. Sist, men ikke minst, mangelen på en smidig innovasjonskultur fostrer stillstand og hemmer læring. Resultatet er endringsfrykt og dalende medarbeidertilfredshet. 

Løsning

En virksomhet som utnytter smidige prinsipper og arbeidsmetoder vil være konkurransedyktig, selv i usikre og utfordrende tider. Knowit bistår kunder med å tilrettelegge for en smidig tilnærming basert på behovet i virksomheten. I samarbeid med et kjerneteam fra kunden fasiliterer vi en prosess for å hente innsikt, skape fremtidsbildet og pilotere verktøy tilpasset medarbeidernes behov. Innsiktsfasen har fokus på å forstå virksomhetens utfordringer og identifisere flaskehalser som hemmer effektivitet, beslutninger, innovasjon og tilpasningsdyktighet. Sammen med kunden danner vi kunnskapsgrunnlaget for å forstå deres ønskede fremtidsbilde. Basert på denne innsikten presenteres et tilpasset sett med verktøy og metoder som kan piloteres i mindre team for å teste effekt og gjennomførbarhet. Vi utfører arbeidet vårt på et nøkkelprinsipp om at kultur bygges både fra gulv og tak. Arbeidet for å innføre en smidig innovasjonskultur krever sponsorer i alle virksomhetens lag, med en tydelig forankring i toppen.  

Bli kontaktet
Elisabeth Elle Smelror
Manager at Future Organizations

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen