Høy suksessrate ved bruk av ODI

Mulighet

Outcome-Driven Innovation (ODI) er en strategi- og innovasjonsprosess som gjør selskaper i stand til skape markedsvinnende produkt- og tjenestetilbud med fem ganger høyere suksessrate enn bransjestandarden.

ODI har definert en ny måte å identifisere, kunder, markeder og behov på, hvordan markeder er segmentert, målt og ikke minst hvordan idéer blir konstruert og testet.

ODI-prosessen består av seks steg som benytter både kvalitativ og kvantitativ metode for å forstå hvilke parametere som måler kundeverdi. I oppdagelses- og forståelsesfasen av hvilken grad tjenester og produkter leverer på disse parameterne, benytter vi Artificial Intelligence (AI) for å kunne predikere hvilke muligheter man bør prioritere med hensyn på å skape høy kunde- og forretningsverdi.

The innovation sweet spot - Customers buy solutions to problems

Problem

Selv om det som regel er bred enighet om at målet med innovasjon er å skape produkter og tjenester som møter udekkede kundebehov, famler fortsatt mange selskaper med å definere kundens behov med stringens, presisjon og nødvendig disiplin for å oppdage, prioritere og utnytte vekstmulighetene som eksisterer.

I de fleste selskaper evner man ikke å enes om hva et kundebehov er. Som et resultat av mangelfull forståelse blir det utfordrende for ledere, utviklingsteam, markedsføring og forretningsutviklingsressurser å gjøre en veloverveid vurdering av hvilke kundebehov som udekket og oppdage kundesegmenter med unike handlingsmønstre.

Når dette ikke er tydelig, blir det utfordrende å besvare spørsmålene «Hva er lønnsomhetspotensialet» og «Hva kan utvikles?».

Oppdag gjemte kundesegmenter som representerer nye muligheter

Løsning

ODIs innovasjonsprosess sikrer at alle udekkede kundebehov omdannes til hva kunden faktisk ønsker å oppnå når man benytter produkter og tjenester. ODI kaller disse unike måleparameterne for «desired outcomes». Disse er målbare, kontrollerbare og stabile over tid. Dette resulterer i en fleksibel innovasjonsprosess som minimerer de relevante mulighetene.

Ved å benytte AI og Knowits algoritme kan kundebehovene (desired outcomes) plasseres i en matrise og enkelt sammenliknes. Det gjør bedriften i stand til å fokusere sitt innovasjonsarbeid mot spesifikke kundesegmenter og evaluere idéene opp mot de samme parameterne som genererer kundeverdi.

Å forstå hvorfor et nytt produkt eller en tjeneste vil kunne hjelpe kunden signifikant bedre enn dagens løsninger, er nøkkelen til en forutsigbar innovasjonsprosess.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Kristoffer Biørnstad
Head of Strategy & Innovation
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen