Fra strategi til mål

Mulighet

Tradisjonelt har virksomheter tilstrebet å opprettholde varige konkurransefortrinn. Fordi endring har blitt den nye normen, må organisasjonene forholde seg til konkurranse og strategi på en ny måte og med en helt annen fart. Selskaper som har en moderne tilnærming til utarbeidelse og implementering av strategi, vil ha evnen til å se endringer og trender før de kommer og proaktivt tilpasse seg morgendagens forhold. I tillegg vil hele organisasjonen agere koordinert på nye strategiske prioriteter og sikre at alle drar i samme retning. Dette vil skape klare konkurransefortrinn i form av kortere tid fra idé til nødvendig handling eller kursendring.

Veivalg i møte med hindringer

Problem

Godt strategiarbeid forutsetter altså at organisasjonen settes i stand til å realisere strategien og at organisasjonen raskt og samlet kan justere kurs ved behov. Dette er lettere sagt enn gjort. Kjennskapen til innholdet i de aller fleste strategier er stort sett begrenset til selskapets (øverste) ledelse. Dette skyldes ofte at både strategiutformingen og implementeringsarbeidet ikke har tatt viktigheten av organisatorisk involvering innover seg. For få ansatte er involvert i utarbeidelsen og godt nok kjent med "hva" og "hvorfor" til at de opplever et eierskap og engasjement til strategien – eller forstår hva de kan gjøre for å bidra til at selskapet beveger seg i riktig retning.

Strategien er gjerne utilstrekkelig kommunisert og forankret i organisasjonen, noe som fører til at den blir oppfattet på ulike måter. Dette er med på å skape en unødvendig avstand mellom ledelsen og øvrige deler av virksomheten, snarere enn å fungere som en samlende kraft.

Riktig vei til mål

Løsning

I Knowit Insight liker vi å gjøre arbeidet med strategi så enkelt og tilgjengelig som overhodet mulig for både ledelse og ansatte. Gjennom en prosess vi kaller Strategy Refresh støtter vi både med å utforme en oppdatert strategi og i å sikre etterfølgende kommunikasjon og forankring. Tilnærmingen sørger for å involvere alle relevante deler av organisasjonen ved at beslutningene fattes på et data- og faktabasert grunnlag. En bredere involvering og forankring sikrer eierskap og engasjement, og gjør nødvendig koordinering på tvers av team og avdelinger betydelig enklere. Refleksjoner rundt markedstrender og fremtidsscenarioer bidrar til riktig kurs for fremtidige prioriteringer, samtidig som bruk av tilpasset målstyring vil gjøre det mulig å nå frem til ønsket målbilde. En smidig tilnærming til endrede prioriteter vil sette organisasjonen i stand til å gjøre mindre justeringer på målene gjennom strategiperioden. Denne fremgangsmåten vil optimalisere måten man arbeider med strategi på og gjøre virksomheten bedre rustet til å imøtekomme morgendagens muligheter og utfordringer.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Kristoffer Biørnstad
Head of Strategy & Innovation

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen